กฎหมายและข้อบังคับ

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 15 มิ.ย. 2561
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 15 มิ.ย. 2561
ระเบียบสนำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารย์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 15 มิ.ย. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 15 มิ.ย. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ 15 มิ.ย. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 15 มิ.ย. 2561
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 มิ.ย. 2561
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 15 มิ.ย. 2561
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 15 มิ.ย. 2561